Vyloučení ručení

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá ručení za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálové nebo ideové povahy zapříčiněné v důsledku použití nebo nepoužití poskytnutých informací, příp. použití nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučené, pokud ze strany autora prokazatelně nedošlo k úmyslnému zavinění nebo zaviněné v důsledku hrubé nedbalosti.
Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si vyhrazuje výslovně právo na změnu, doplnění, vymazání nebo zveřejnění částí stránek nebo celé nabídky, aniž by se to předem zvlášť oznámilo.

2. Odkazy a linky
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinky"), které jsou mimo oblasti zodpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost pouze v případě, kdy má autor vědomost o obsazích, přičemž je pro něho techniky možné a realizovatelné, aby zamezil používání v případě protiprávních obsahů.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době zřízení linků se nedaly identifikovat žádné ilegální obsahy na odkazovaných stránkách. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od jakýchkoliv obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po zřízení linku. To se vztahuje na všechny linky a odkazy zřízené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i na cizí záznamy v knihách návštěvníků, diskusních fórech, seznamech linků, mailingových seznamech a všech jiných forem databáz zřízených autorem, kde je možný externí zápisový přístupu k jejich obsahu. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a především za škody, které vzniknou na základě používání nebo nepoužívání takových poskytnutých informací, ručí výlučně poskytovatel stránky, na niž se odkazovalo, nikoliv ten, kdo prostřednictvím linků pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a značkové právo
Autor se snaží dodržovat autorská práva vztahující se na obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty použité ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, které sám sestavil, nebo grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, na něž se nevztahuje žádná licence.
Všechny obchodní a ochranné značky uvedené v rámci internetové nabídky, které jsou případně chráněné třetími osobami, podléhají v neomezené míře ustanovením příslušného platného značkového práva a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě samotného jmenování nelze vyvodit závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorské právo týkající se zveřejněných objektů, které vytvořil autor sám, přináleží samotnému autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tiskových publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázané.

4. Ochrana údajů
Existuje-li v rámci internetové nabídky možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá poskytování těchto údajů ze strany uživatele výslovně na základě dobrovolnosti. Využití všech nabízených služeb a jejich úhrada je v případě, že je to techniky možné a realizovatelné, povolené i bez uvádění takových údajů, příp. s uvedeným anonymních údajů nebo pseudonymu. Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže nebo porovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetími osobami za účelem posílání výslovně nevyžádaných informací je zakázané. Podniknutí právních kroků proti zasílateli takzvaných spamových e-mailů při porušení tohoto zákazu je výslovně vyhrazené.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení ručení se považuje za součást internetové nabídky, na jejímž základě se odkazovalo na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají platnému právnímu stavu, pokud mu přestaly odpovídat nebo mu neodpovídají v plném rozsahu, netýká se zbývajících části dokumentu z hlediska obsahu a jejich platnosti.